Niedługo, bo zaledwie dobę trzeba było czekać na odpowiedź Rady Gminy Giżycko na apel Rady Miejskiej w Giżycku, dotyczący ewentualnej fuzji obu gmin. Podczas czwartkowej sesji radni gminni jednogłośnie przyjęli stanowisko o treści: "Nie wyrażamy zgody na połączenie Gminy Giżycko z Gminą Miejską Giżycko oraz na zmianę granic Gminy Giżycko". Niezwykle obrazowo sprawę skomentował jeden z miejskich radnych: "Pokazali nam środkowy palec". I chyba trudno się nie zgodzić z jego opinią.

Przypomnijmy: w środę giżycka Rada Miejska przyjęła apel do burmistrza Giżycka Wojciecha Iwaszkiewicza, obligujący go do "rozpoczęcia analizy możliwości połączenia Miasta Giżycko z Gminą Wiejską Giżycko". Pomysłodawcy apelu - trzej radni Stowarzyszenia "Aktywne Giżycko": Paweł Andruszkiewicz, Marcin Jakowicz i Piotr Andruszkiewicz - przekonywali, iż jest on tylko pierwszym, ale tym najważniejszym krokiem na drodze do porozumienia i działań w jedynym właściwym - zdaniem autorów apelu - kierunku, korzystnym dla obu gmin. Niektórzy miejscy radni byli jednak bardzo sceptycznie nastawieni zarówno do samego tematu, jak i do formy apelu, która według nich mogłaby doprowadzić do powiększenia i tak coraz bardziej widocznego dystansu między Miastem a Gminą Wiejską. Mimo to głosami aż 14 rajców (przy 4 wstrzymujących się) apel przyjęto.

Niespełna 24 godziny później jednoznaczne stanowisko w sprawie połączenia podczas swojej sesji przedstawiła Rada Gminy Giżycko, kategorycznie odrzucając możliwośc fuzji z Miastem. Na swoim oficjalnym facebookowym profilu głos w tej sprawie zabrał równiez wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz, który napisał m.in.: "Radnych Gminy Giżycko zaniepokoił apel Rady Miejskiej w Giżycku. Jesteśmy zbulwersowani wypowiedziami, jakie padły na sesji w Mieście. Prowadzona tam dyskusja w sprawie połaczenia gmin w znacznym stopniu charakteryzowała się wykazywaniem wyższości wobec sasiadującej Gminy Giżycko i jest zapowiedzią marginalnego traktowania jej mieszkańców. Nazywanie gmin obwarzankowych "pasożytami" jest naganne i nie powinno funkcjonować w przestrzeni publicznej. W dobie swobodnego przemieszczania się ludności, toarów i usług w ramach Unii Europejskiej zaskakująca jes argumentacja dotycząca wypominania mieszkańcom Gminy korzystania z infrastruktury Miasta. Nadmieniamy, że mieszkańcy miasta oraz innych gmin również korzystają z infrastruktury Gminy Giżycko, z jej walorów krajobrazowych, co jest w naszej ocenie korzyścią dla Gminy, a nie problemem. Należy przy tym pamiętać, ze mieszkańcy Gminy zostawiają w Mieście swoje pieniądze, wpływajac tym samym na jego rozwój. Podnoszenie takiej argumentacji niepotrzebnie dzieli społeczeństwo i wprowadza konflikty".

W końcowej części swojego wpisu wójt Marek Jasudowicz odbiera ostatnią nadzieję zwolennikom "sklejenia" sąsiadujących ze sobą gmin, przynajmniej w czasach swojego urzędowania. "Uważam, że temat możliwości połaczenia gmin lub zmiany granic naszej Gminy jest zamknięty!!!" - czytamy. - "Zarówno mnie, jak i radnym Gminy Giżycko zalezy na rozwoju Gminy Giżycko oraz Miasta Giżycka jako odrębnych, współpracujących samorządów".

Pełną treść stanowiska Rady Gminy Giżycko publikujemy poniżej.

Bogusław Zawadzki

 

 

 

STANOWISKO

Rady Gminy Giżycko  z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie możliwości połączenia Gminy Giżycko z Gminą Miejską Giżycko oraz możliwości zmiany granic Gminy Giżycko

Rada Gminy Giżycko działając na podstawie § 44 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Giżycko oświadcza, co następuje:

Nie wyrażamy zgody na połączenie Gminy Giżycko z Gminą Miejską Giżycko oraz na zmianę granic Gminy Giżycko.

 

 UZASADNIENIE

W dniu 26.08.2020 r. na sesji Rady Miejskiej w Giżycku przyjęto Apel do Burmistrza o rozpoczęcie analizy możliwości połączenia Miasta Giżycka z Gminą Giżycko. Uważamy, że przyjęcie Apelu, bez uprzedniej rozmowy z samorządem Gminy Giżycko jest niestosowne i przejawia aspekty ignorancji wobec Gminy Giżycko. Sposób podjęcia tak ważnego tematu przez Radnych Rady Miejskiej, poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku sesji, jest niestosowne. Prowadzona na sesji dyskusja w sprawie połączenia gmin w znacznym stopniu charakteryzowała się wykazywaniem wyższości wobec sąsiadującej Gminy Giżycko i jest zapowiedzią marginalnego traktowania jej mieszkańców. Nazywanie gmin obwarzankowych „pasożytami” jest naganne i nie powinno funkcjonować w przestrzeni publicznej. W dobie swobodnego przemieszczania się ludności, towarów i usług w ramach Unii Europejskiej, zaskakująca jest argumentacja dotycząca wypominania mieszkańcom gminy korzystania z infrastruktury miasta. Nadmieniamy, że mieszkańcy miasta oraz innych gmin również korzystają z infrastruktury Gminy Giżycko, z jej walorów krajobrazowych, co jest w naszej ocenie korzyścią dla gminy, a nie problemem. Należy przy tym pamiętać, że mieszkańcy gminy zostawiają w mieście swoje pieniądze, wpływając tym samym na jego rozwój. Podnoszenie takiej argumentacji niepotrzebnie dzieli społeczeństwo i wprowadza konflikty.

Gmina Giżycko jest jedną z największych powierzchniowo gmin w Polsce, jej obszar wynosi ponad 296 km2, a liczba mieszkańców to 8566 osób. Posiadamy najwięcej mieszkańców wśród gmin Powiatu Giżyckiego (poza miastem). Jesteśmy najbogatszym samorządem w regionie:  

Gmina Giżycko - zamożność per capita 2019  – 4.005,50 zł

Miasto Giżycko - zamożność per capita 2019 – 3.293,07 zł

 (źr. Wspólnota)

Podejmowanie działań mających na celu połączenie gmin naszym zdaniem ma na celu pozyskanie dochodów Gminy Giżycko, w celu pokrycia zobowiązań Gminy Miejskiej Giżycko. Powszechnie podawana trudna sytuacja finansowa Miasta, tym bardziej nie uzasadnia podejmowania czynności zmierzających do łączenia samorządów. Takie działanie niewątpliwie odbyłoby się kosztem prężnie rozwijającej się naszej gminy. Dotychczasowe postępowania samorządu miejskiego dotyczące, m.in. zerwania porozumienia w sprawie prowadzenia wspólnej komunikacji miejsko-gminnej świadczą o braku woli współpracy i partnerstwa.

Argumentacja podnoszona podczas dyskusji na sesji Rady Miejskiej w Giżycku opierała się wyłącznie na interesach Miasta Giżycka. Zadaniem Radnych Gminy Giżycko jest dbanie o korzyści mieszkańców Gminy Giżycko. W przypadku połączenia gmin reprezentacja mieszkańców z naszego obszaru będzie posiadała około 23% udział w podejmowaniu decyzji. Taka sytuacja spowoduje marginalizację znaczenia tego obszaru pod względem społecznym i infrastrukturalnym. Nieracjonalne jest zapewnienie rozwoju jednego obszaru kosztem obszaru sąsiedniego. Aktualny podział administracyjny zapewnia zrównoważony rozwój społeczności Gminy Giżycko i Miasta Giżycka. Podejmowanie przez samorząd Miasta Giżycka działań zmierzających do połączenia gmin lub przejęcia części obszaru, spowoduje powstanie konfliktu i zaangażowanie środków finansowych na nieowocny spór, kosztem ich zaangażowania w rozwój obu społeczności.  

Inwestycje na terenie Gminy Giżycko generują również rozwój Miasta Giżycka i odwrotnie. Podkreślanie podczas dyskusji Rady Miejskiej jedynie kryterium dochodów podatkowych jako czynnika zabezpieczającego rozwój jest błędne. Inwestycje w infrastrukturę techniczną  (np. drogi, wodociągi i kanalizację) dające możliwość powstania nowych obiektów są generatorem rozwoju gminy. Niekoniecznie mieszkańcy miasta będą  zainteresowani np. budową za 8 milionów złotych sieci kanalizacji sanitarnej do Spytkowa czy Upałt. Nadto sytuacja finansowa Miasta nie pozwoli na realizację wszystkich planowanych inwestycji w Gminie Giżycko. Przy przewadze decyzyjnej przedstawicieli miasta prawdopodobnie środki zostaną pochłonięte na inwestycje w mieście.

Również kluczowa opinia mieszkańców z obszaru gminy w inwestycjach uciążliwych dla środowiska zostanie zmarginalizowana wobec mniejszego proporcjonalnie wpływu na decyzję władz.

Podnoszona podczas dyskusji argumentacja, iż miasto w swoich granicach nie posiada perspektyw rozwoju również jest niezasadna. Na terenie miasta znajdują się niezagospodarowane obszary, w tym kilkadziesiąt hektarów znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Giżycko, np. teren nadbrzeża przy jez. Niegocin, teren przy ul. Moniuszki, teren przy ul. Św. Brunona, teren przy jez. Popówka Duża, teren przy ul. Białostockiej i Suwalskiej oraz nieruchomości przy PWiK Sp. z o.o.. Miasto naszym zdaniem powinno podjąć działania zmierzające do zagospodarowania własnych obszarów.

Podkreślamy, że Radnym Gminy Giżycko zależy na rozwoju Gminy Giżycko oraz Miasta Giżycka jako odrębnych, współpracujących samorządów.

Przewodnicząca Rady Gminy Giżycko

Agnieszka Konc