Trzysta dni - tyle czasu na wykonanie przebudowy kolejnej części alei 1 Maja mają pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Gajewie i Mazurskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Kruklinie. Tym razem chodzi o prawie 700-metrowy odcinek między komendą policji a hotelem "Wodnik".

Inwestorem jest Powiat Giżycki, na którego stronie internetowej czytamy m.in.: "Zakres prac obejmować będzie: korektę geometrii łuków poziomych i pionowych drogi powiatowej, rozbudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę ścieżki rowerowej na całej długości, budowę i rozbudowę chodników, zatok autobusowych, zatok postojowych, miejsc dostępu do drogi – zjazdów indywidualnych, publicznych, rozbudowę systemu odwodnienia – przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej, budowę kanału technologicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą: sieci wodociągowej, teletechnicznej ­ kanalizacji sanitarnej, ­ elektroenergetycznej kablowej, ­ gazowej, wycinkę zieleni i nasadzenia zastępcze, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego), regulację wysokościową pozostałej infrastruktury". Ze wszystkimi tymi zadaniami wykonawca musi się uporać do 13 grudnia tego roku, a więc w sezonie letnim (i nie tylko) kierowcy znów będa musieli wykazac się odrobiną wyrozumiałości. Wartość inwestycji to prawie 9,7 mln złotych, z czego ponad 9 mln stanowic będzie dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych.

bz