"Klientów bez maseczek nie obsługujemy" - na kartkę z taką informacją natknęliśmy się ostatnio w jednym z giżyckich sklepów. Czy obsługa może zignorować lub wyprosić za drzwi osobę z niezakrytymi ustami lub nosem? I po czyjej stronie staną policjanci, jeśli zostaną wezwani przez sprzedawcę albo urażonego klienta? O to pytamy Katarzynę Totę - Leszczyńską, powiatowego rzecznika konsumentów w Giżycku.

- Przepisy do odwołania nałożyły obowiązek zakrywania ust i nosa m.in. w obiektach handlowych, usługowych i na targowiskach - mówi nasza ekspertka. - Jest jednak kilka wyjątków. Niektórzy ludzie nie muszą zasłaniać części twarzy z powodu stanu zdrowia czy zaburzeń psychicznych. Przepisy nie wymagają okazania orzeczenia bądź zaświadczenia w tym zakresie, a osobami mogącymi weryfikować przestrzeganie tego obowiązku są m.in. policjanci. Warto przy tym pamiętać, że to konkretny obywatel, a nie właściciel sklepu, ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie.

Jeśli więc konsument jest zwolniony z zasłaniania ust i nosa, to teoretycznie powinien zostać obsłużony w sklepie. W sytuacji, gdy sprzedawca odmawia takiej osobie zrobienia zakupów i wyprasza ją na zewnątrz, to ewentualną podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy może być art. 135 Kodeksu wykroczeń („Kto zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny."). Część sprzedawców argumentuje jednak, że wymagane przez nich zakrywanie nosa i ust przez wszystkich konsumentów wynika z obawy o bezpieczeństwo pracowników i innych klientów. Z informacji, jakie docierają do organizacji konsumenckich wynika, że policjanci zazwyczaj uznają ten powód za "uzasadnioną przyczynę” i odmawiają wszczęcia postępowania przeciwko sprzedawcom.

Warto wiedzieć, że jeśli klient nie zgadza się z taką decyzją policjanta, to może złożyć na nią zażalenie, a dodatkowo poinformować o sprawie Inspekcję Handlową, do zadań której należy m.in. kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców.

bz